HRENGEITRU

Savjeti - Zakoni

Savjeti - Zakoni
 • 26.5.2009.

  Zakon o društveno poticanoj stanogradnji (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 109/01, 82/04, 76/07 i 38/09)

  Foto Ovim se Zakonom uređuje sustavno organizirana stanogradnja poticana javnim sredstvima (u daljnjem tekstu: društveno poticana stanogradnja) radi zadovoljavanja stambenih potreba i poboljšanja kvalitete stanovanja što šireg kruga građana, kao i unaprijeđenja graditeljstva.
 • 13.5.2009.

  Zakon o zakupu i prodaji poslovnog prostora (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 91/96, 124/97, 174/04 i 38/09)

  Foto Ovim se Zakonom uređuju zasnivanje i prestanak zakupa poslovnoga prostora te međusobna prava i obaveze zakupo­dav­ca i zakupnika, kao i prodaja poslovnoga prostora u vlasništvu Republike Hrvatske.
 • 29.3.2009.

  Pravilnik o tehničkom pregledu građevine

  Foto Ovim Pravilnikom propisuje se način obavljanja tehničkog pregleda građevine u postupku izdavanja uporabne dozvole, sadržaj pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine i sadržaj završnog izvješća nadzornog inženjera.
 • 29.3.2009.

  Zakon o vodama (NN 107/95, 150/05)

  Foto Ovim se Zakonom uređuje pravni status voda i vodnog dobra, način i uvjeti upravljanja vodama (korištenje voda, zaštita voda, uređenje vodotoka i drugih voda i zaštita od štetnog djelovanja voda), način organiziranja i obavljanja poslova i zadataka kojima se ostvaruje upravljanje vodama; osnovni uvjeti za obavljanje djelatnosti vodnog gospodarstva; ovlasti i dužnosti tijela državne uprave i drugih državnih tijela, jedinica lokalne samouprave i uprave i drugih pravnih subjekata, te druga pitanja značajna za upravljanje vodama. Ovim se Zakonom osnivaju i Hrvatske vode - pravna osoba za obavljanje poslova upravljanja vodama (u daljnjem tekstu : Hrvatske vode).
 • 11.3.2009.

  Zakon o poljoprivrednom zemljištu NN 152/08

  Foto Sabor je novi Zakon donio 15. prosinca, desetak dana kasnije objavljen je u Narodnim novinama (broj 152 od 24. prosinca), a kako stupa na snagu osam dana od te objave to znači da je na snagu stupio početkom ove godine.
 • 28.2.2009.

  Zakon o zemljišnim knjigama (NN 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 108/07, 152/08)

  Foto Zemljišne knjige (njem. Grundbuch) su posebne javne knjige (gruntovnica) koje o pravnom stanju nekretnina na području države, mjerodavnom za pravni promet, vode općinski sudovi kao zemljišnoknjižni sudovi. One se temelje na podacima katastarske izmjere. U te se knjige upisuju stvarna prava na zemljištima, druga prava za koja je to zakonom određeno te činjenice važne za pravni promet za koje je to zakonom određeno. Zemljišne knjige vode se ručno ili elektroničkom obradom podataka.
 • 20.2.2009.

  Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08)

  Foto Svaka fizička i pravna osoba može biti nositeljem prava vlasništva, a i drugih stvarnih prava: prava služnosti, prava iz stvarnoga tereta, prava građenja i založnoga prava na svemu što može biti objektom tih prava, ako zakonom nije drukčije određeno.
 • 20.2.2009.

  Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07)

  Foto Ovim se Zakonom uređuje sustav prostornog uređenja i gradnja, nadležnosti tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u upravnim i drugim postupcima, te upravni i inspekcijski nadzor.
 • 4.2.2009.

  Zakon o porezu na promet nekretnina (NN 69/97, 26/00, 127/00, 153/02)

  Foto Porez na promet nekretnina — oporezivanje prometa nekretnina, odnosno oporezivanje svakog stjecanja vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj. Pročišćeni tekst Zakona
 • 1.2.2009.

  Zakon o izmjenama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN146/08)

  Foto Od 1. veljače 2009. godine stupa na snagu izmjena Zakona o vlasništvi. Državljani zemalja članica EU mogu po novome Zakonu u Hrvatskoj kupovati nekretnine pod istim uvjetima kao i domaći, a za sve druge strance vrijedi kao i do sada - uvjet reciprociteta i suglasnost Ministarstva pravosuđa. Donosimo integralni tekst Zakona.
|<    <  1/2  >    >|